PreConSlab - ontwerpsoftware voor gewapende en voorgespannen (kanaal)platen

PreConSlab is een stand-alone applicatie voor de berekening van geprefabriceerde gewapende en voorgespannen (kanaal)paten voor vloeren volgens Eurocode 2 en EN1168. De software is bedoeld ter ondersteuning van de studiedienst van fabrikanten en ingenieursbureaus die in ontwerpfase de geschikte vloeroplossing willen bepalen.

PreConSlab maakt gebruik van een gebruiksvriendelijke grafische userinterface waarmee de invoer, het verloop van de berekening en de uitvoer op eenvoudige wijze kan worden weergegeven.

Elk project kan worden ingedeeld in verschillende bouwfasen waaraan standaardwaarden van blootstellingklasse, brandweerstand, tijdshistorie en vervormingsseisen worden toegekend.

De Wizard laat de gebruiker toe om op basis van Databases met typedoorsneden en wapeningspatronen een element verkort en versneld bij het project toe te voegen.

PreConSlab houdt rekening met verschillende tijdstippen, de zgn. tijdshistorie, van productie tot levensduur waardoor de tijdsafhankelijke effecten zoals relaxatie, krimp en kruip op een meer realistische manier in rekening worden gebracht.

De externe belastingen kunnen volgens het bouwproces op de verschillende tijdstippen worden toegevoegd en bestaan uit de volgende belastingstypen:

        - Oppervlaktebelasting (globaal of locaal)

        - Lijnlast volgens langsrichting van plaat (bv. muur)

        - Lijnlast volgens dwarsrichting van de plaat (bv. muur)

        - 2- en 3-punts trapezoïdale belasting volgens langsrichting van plaat

        - Puntlast (bv. raveling)

        - Moment (bv. borstwering)

De snedekrachten van de externe belastingen worden vervolgens door een 1ste orde elastische eindige elementen analyse berekend terwijl de voorspanning als een interne kracht geldt.

De bepaling van de buigweerstand en de berekening van de spanningen onder invloed van buiging en normaalkracht zijn gebaseerd op een spanningsintegratie van polygonale vormen door toepassing van de stelling van Green en een 3-punt-Gaussintegratie langsheen de omtrek van een polygoon. Het stelsel van niet-lineaire vergelijkingen met de rekvlakparameters als onbekenden wordt door een Newton-Raphson iteratief opgelost.

De weerstand tegen dwarskracht geldt voor elementen zonder dwarskrachtwapening en wordt opgesplitst volgens de bezwijkcriteria, dwarskracht-drukbreuk in gescheurde doorsneden en dwarskracht-trekbreuk in niet-gescheurde doorsneden (bij voorspanning).

De berekening van de vervormingen met tijdsafhankelijke invloeden en wijzigende doorsneden volgt uit een dubbele integratie van de krommingen waarbij de invloed van de voorgaande fasen in rekening is gebracht. De vervormingseisen kunnen per tijdsinterval worden gedefinieerd en hebben betrekking op de grenstoestand gekoppeld aan uitzicht, schade en gebruik.

Door een doorgedreven parametrisatie heeft de gebruiker volledige controle over de parameters van de productiekenmerken, de uit te voeren berekeningen en de gebruikte variabele coëfficiënten uit de Eurocode en EN1168, de zgn. nationaal bepaalde parameters of NDP’s.

 Het resultaat van elke berekening kan in een pdf-rapport worden weergegeven. Ook hier geldt een doorgedreven parametrisatie waarbij de gebruiker kan bepalen welke gegevens in het rapport worden opgenomen. Een vereenvoudigde weergave van de maatgevende criteria volstaat vaak voor administratieve dossiers terwijl een uitgebreide weergave van de resultaten anderen in staat stelt de berekening te controleren.

PreConSlab voorziet de gebruiker bovendien van een aantal tools zoals een generator voor overspanningstabellen en een ‘Predim’-module die voor standaardgevallen iteratief naar een geschikt wapeningspatroon uit een bestaande database zoekt.

Gegevensuitwisseling met externe software is mogelijk waardoor koppeling tussen CAD en berekening mogelijk is. De gekende geometrie en en randvoorwaarden uit de CAD omgeving wordt doorgegeven aan PreConSlab waarna het berekeningsresultaat opnieuw aan de CAD omgeving wordt ter beschikking gesteld.

PreConSlab met userinterface wordt in twee versies aangeboden.

      PreConSlab Professional:      volledige functionaliteit met instellings- en databasebeheer

       PreConSlab Lite:                   beperkte functionaliteit op basis van gedefinieerde databases